WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Идентифициране на потребностите (описват се):....... Забележка: Потребностите се идентифицират, като се използват резултатите от обучението – текущи оценки, оценки от външно оценяване и ...»

Приложение № 5

Изготвил: ………………………………… Утвърдил: ……………………

(име, презиме, фамилия) (директор, подпис, печат)

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Училище: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(пълно наименование на училището)

Населено място:…………………………………………………………………....... Регион: ………………………………………………

Раздел А

На ……………………………………………………….… По …………………………

(име, презиме, фамилия на ученика) (учебен предмет)

Клас/паралелка………………………..

Учебна година ………………………………..

Насоки за разработване и изисквания:

Настоящата индивидуална образователна карта (ИОК) има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

ИОК се класира в портфолиото на ученика.

Използваните индивидуални учебни материали, свързани с конкретните дейности и теми, се съхраняват в портфолиото на ученика.

Идентифициране на потребностите (описват се):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Забележка: Потребностите се идентифицират, като се използват резултатите от обучението – текущи оценки, оценки от външно оценяване и другите критерии, определени с Инструкцията по проекта.

Анализ на причините, свързани с обучителните затруднения

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Мнения на родителя относно (анкетно проучване – интервю):

Причините за обучителните затруднения на ученика

…………………………………………………………………..

Изразени нагласи за участие на родителя в публични изяви на учениците от групата

Да Не

Изразени нагласи за участие на родителя в организиране и провеждане на дейностите

Да Не

Забележка: Отразява се в началото на учебната година при провеждането на анкетното проучване.

Учител по предмета: …………………….. Класен ръководител: ……………………

Родител/настойник: ……………………… Дата: ………………………….……………

Раздел Б

Раздел В (Анкетно проучване – интервю)

Форми на взаимодействие и сътрудничество с родителите/настойниците

Обща оценка на постигнатите резултати от ученика в края на периода (съвместна преценка на родителя и учителя/ръководителя)

много висока висока задоволителна незадоволителна ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Забележка: При незадоволителна оценка се посочват причините)

2. Участие на родителите в анкетно проучване Да Не

3. Участие на родителите в индивидуални и/или групови срещи Да Не

4. Участие на родителите в представителни изяви Да Не

5. Участие на родителите при планирането на дейностите Да Не

6. Участие на родителите в процеса на препланиране (ако се налага) Да Не

7. Степен на ефективност при сътрудничеството с родителите/настойниците:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8. Необходимост от мерки, свързани с бъдеща работа (посочват се какви)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Учител: …………………… Родител/настойник: ……………… Кл. ръководител: …………………………

Дата: ………………………

(Забележка: Попълва се при приключване на дейността на групата за съответната учебна година.)

Учител по предмета: …………………….. Класен ръководител: ……………………

Родител/настойник: ……………………… Дата: ………………………….……………

Раздел Г ИНДИВИДУАЛНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Глобална тема/очаквани резултати на ниво учебна програма Идентифицирани затруднения по темата Предварително планирани дейности Реализирани дейности Използвани материали Степен на постигнати резултати Дата Подпис Забележка


Похожие работы:

«Контрольная работа по разделу "Общество и человек". 8 класс. Вариант 1. Группа людей, объединенных по интересам и деятельности – это определение понятия _ всмысле.К какой сфере общественной жизни относится: Обувная...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя общеобразовательная школа Утверждаю Директор МАОУ Константиновская СОШ _ М.Ю. Гыбина Приказ от 2014 г. Рабочая программа по гео...»

«Общие положения о ведении и проверке тетрадейНастоящее положение опирается на должностные инструкции учителей-предметников.Тетрадь обязательный атрибут обучения школ...»

«2619375-124460ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОСМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ пятый созывРЕШЕНИЕПРОЕКТ _ Проект представлен Главой МО пос. Лисий Нос В.М. Грудниковым 07.09.2017 № Санкт-Петербург "Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на к...»

«Классный час на 8 марта в 5 классе План классного часа1. Вступительное слово.2. Операция "Весеннее поздравление":3. Подведение итогов. Ход классного часа Девочки сидят за партами. Мальчики стоят за дверью....»

«1330961-1574164 Предмет Название примерной учебной программы Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения программы Учебники Учебнометодические пособия Русский язык Русский язык Примерная программа по учебным...»

«Кировское областное государственное общеобразовательное казённое учреждение "Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья г. Белая Холуница"     УТВЕРЖДЕНА Приказом директора КОГОКУ ОШИ  от _ №_ Директор шк...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.