WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с.Български извор Утвърждавам: Пламен Маринов Директор ОУ“В.Левски“ с.Бълг.извор Дата: 02.09.2016 г. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНЗАЦИЯ НА ...»

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с.Български извор

Утвърждавам:

Пламен Маринов

Директор ОУ“В.Левски“ с.Бълг.извор

Дата: 02.09.2016 г.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основание за разработване на програмата

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл.19 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групи сеосъществява съгласно ЗПУО, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

1.2. Цел на програмата

Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от I до ІV клас в Сборна група (І-ІV кл.), чл.20, ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, в ОУ ”В.Левски” с.Български извор с оглед подобряване на качеството на образованието.

1. 3. Предназначение на програмата

Програмата е предназначена за подпомагане на целодневната организация на учебния процес в ОУ ”В.Левски”, в съответствие със спецификата и конкретните потребности. Програмата включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност в сборна група (І-ІV кл.) ЦДО в ОУ”В.Левски” като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно- възпитателен процес.

2. ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Организация на дейностите в група ЦДО

Целодневната организация на учебния ден се осъществява за ученици от I до ІV клас в Сборна група (І-ІV кл.). Целодневната организация на учебния ден включва провеждане на задължителни учебни часове по училищния учебен план и дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Тя се осъществява при наличие на:

финансова и материална обезпеченост на училището;

необходимите санитарно-хигиенни условия;

осигуряване на безопасни условия;

заявено желание на родителите.

Целодневната организация на учебния ден се организира, като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок – преди обяд за I-IV клас. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се организират след обяд за I-IV клас.

Вътрешната структура на дейностите в часовете на ЦДО в ОУ ”В.Левски“” включват следните дейности:

Блок А -организиран отдих и физическа активност /обяд/- 2 часа;

Блок Б - самоподготовка - 2 часа;

Блок В - занимания по интереси- 2 часа.

Занятията по самоподготовка се водят в класна стая на 3а клас.

Заниманията по интереси могат да се водят в компютърен кабинет, физкултурна площадка, на открито в двора на училището или други подходящи места по плана на група ЦДО.

Всички дейности при целодневното организация се допълват. Всяка от тях има своето място и значение за постигане на общодостъпно базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.





При планирането на образователно-възпитателния процес не могат да се изключват или заменят дейности за сметка на останалите. Правилното разпределение и разнообразяването им водят до създаване на емоционална среда, в която ученикът е предпазен от умора, отегчение, скука.

Часовете от блок А

Часовете от блок А се провеждат както следва:

Група ЦДО Дейност Ден Час

Сборна група

І – ІV клас

Организиран

отдих и физическа

активност

– 2 часа понеделник 13:00 – 13:35

16:45 – 17:20

вторник 13:30 – 14:05

17:15 – 17:50

сряда

13:45 – 14:20

17:30 – 18:05

четвъртък

13:45 – 14:20

17:30 – 18:05

петък

13:00 – 13:35

16:45 – 17:20

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:

организиране и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците;

наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и спорт на учениците;

провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти други за осъществяване на преход към самоподготовката;

спазване на здравно-хигиенни норми и изисквания от учениците;

грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците.

По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение. Свободните занимания допринасят за установяване на емоционални контакти, избор на партньор, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения. Наблюдавайки проявите и реакциите по време на отдиха, възпитателят е редно да отдели време за преодоляване на възбуденото състояние и преход към дейностите по самоподготовка.

Дейностите по организиран отдих и спорт на учениците не се провеждат в учебни помещения, в които се водят часовете от общообразователната подготовка. Часовете от блок А при възможност се провеждат на открито – на спортните площадки, когато метеорологичните условия позволяват това.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Часовете от блок Б се провеждат както следва:

Група ЦДО Дейност Ден Час

Сборна група

І – ІV клас

Самоподготовка

– 2 часа

понеделник 13:45 – 14:20

14:30 – 15:05

вторник 14:15 – 14:50

15:00 – 15:35

сряда

14:30 – 15:05

15:15 – 15:50

четвъртък

14:30 – 15:05

15:15 – 15:50

петък

13:45 – 14:20

14:30 – 15:05

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като при нея не се изисква повторение на преподаването, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа.

Важно в началото на самоподготовката е възпитателят да се осведоми за изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити на учениците от група ЦДО. В тази връзка много важни са няколко основни момента: да не се избързва с помощта; умението на възпитателя да помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа и не на последно място тази помощ трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества. Самоподготовката на учениците при целодневна организация е ефективна, когато учителят и възпитателят работят в добра комуникация, обменят информация и имат еднакви педагогически изисквания.

Дидактически изисквания по време на самоподготовката:

преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

стремеж към самостоятелно преодоляване на когнитивните трудности и предизвикателства;

подготовка на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, може да се осигуряват консултации с начални учители или учители, по съответните учебни предмети. Директорът изготвя график за консултациите.

Часовете от блок В

Часовете от блок В се провеждат както следва:

Група ЦДО Дейност Ден Час

Сборна група

І – ІV клас

Занимания по интереси

2 часа понеделник 15:15 – 15:50

16:00 – 16:35

вторник 15:45 – 16:20

16:30 – 17:05

сряда

16:00 – 16:35

16:45 – 17:20

четвъртък

16:00 – 16:35

16:45 – 17:20

петък

15:15 – 15:50

16:00 – 16:35

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското мислене, както и да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания. Преносът на знания на емпирично равнище говори за четене с разбиране, което е основа за овладяването на ключовите компетентности по Европейската референтна рамка.

Заниманията по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват и дейности, които не са пряко свързани с часовете по задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка.

Заниманията по интереси могат да включват:

а/ дидактически игри, образователни и развиващи игри;

б/ спортни игри;

в/ запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;

г/ четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;

д/ посещение на детски спектакли, изложби и концерти;

е/ слушане на музикални произведения;

ж/ игри по избор на учениците;

з/ изготвяне на подходяща украса за празниците, овладяване на различни техники

и/ лично творчество и др.

Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са част от стратегията на училището и представлява компонент от неговата система на обучение и възпитание. Основното предназначение на тези занимания е да се осъществява многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време, използвайки и разширявайки придобитите знания и умения в процеса на обучението.

Директорът на училището прави проучване на интересите на учениците и осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите.

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

2.2. Годишни тематични разпределения

2.2.1. Годишните тематични разпределения на учителя в група ЦДО се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на учебното време.

2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя на група ЦДО и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

Учебна седмица Дата Тема Брой часове Дидактически материали Забележка

1 2 3 4 5 6

В годишното тематично разпределение в частта „самоподготовка“ се включват учебни предмети, по които се извършва самоподготовката, и темата за деня.

Самоподготовката се провежда в група ЦДО с ученици от различни класове и се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.

В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се включват тематични направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.

2.2.3. В случай на необходимост възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.

2.2.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя до директора на училището.

2.3. Изготвяне и утвърждаване на график/седмично разписание на часовете в група ЦДО

Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Организацията на учебния ден в ОУ „В.Левски“ с.Български извор е целодневна.

Целодневната организация на учебния ден може да се осъществява за ученици от I до ІV клас. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност - чл.17, ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Часовете при целодневната организация на учебния ден следва да се съобрази с определената продължителност на учебния час в чл. 22, ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование - тридесет и пет минути;

Седмичното разписание на часовете при полуинтернатната група при целодневната организация на учебния ден е Стандартен - блок А, блок Б, блок В.

Разпределението на часовете за деня следва да е съобразено с възрастта и класа на учениците и техните интереси и потребности.

2.4. Норми за преподавателска работа

Нормата за преподавателска работа на учителя е с продължителност от 30 часа/седмично и е определена в приложение № 1 на Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Нормите за преподавателска работа на лицата, заемащи учителски длъжности в ЦДО, включват дейности свързани с/със:

а/ Самоподготовка на учениците, в която се включват :

планиране и организиране на възпитателно-образователния процес в часовете по самоподготовка на учениците;

подпомагане процеса на самоподготовка на учениците;

избор и прилагане подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и провеждането на самоподготовката на учениците;

обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически изисквания с учителите по предмети на съответния клас;

опазване здравето и живота на учениците.

б/ Организиран отдих и физическа активност на учениците:

организиране обедното хранене на учениците;

организиране отдиха и спортните игри на учениците;

наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;

провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;

спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците;

опазване здравето и живота на децата и учениците.

в/ Занимания по интереси

организиране и провеждане на дейностите по интереси в група ЦДО;

участие в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците.

г/ Консултации с ученици

насочване и съдействие за провеждането на индивидуални и групови консултации на учениците с учители специалисти;

използване на консултацията като метод за указание, предупреждение, упътване, подпомагане, научно ръководство в процеса на работа с оглед засилване самостоятелността на ученика;

диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците;

прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефективно провеждане на самоподготовката на ученика;

комуникация с родителите и информирането им за индивидуалното развитие и напредъка на учениците;

обсъждане с колеги затрудненията или постиженията на учениците;

работа по индивидуални образователни програми, участие в разработването на индивидуалните образователни програми работа индивидуално с изоставащи или напреднали ученици;

търсене и прилагане на разнообразни, в това число и интерактивни методи в работата си.

Извън основните дейности определени в наредбата в рамките на 8 часовия работен ден възпитателите изпълняват и допълнителни дейности свързани с:

Осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, дидактическа и учебна литература и др.;

Осигуряване и подготовка на необходимите материали за часовете на дейности по интереси -материали, пособия, инструментариум и др.

Попълване на училищна документация;

Осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

Планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

Участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;

Участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.

Участие в родителски срещи;

Участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.

2.5. Изисквания към учителя за работа в група ЦДО

Учителят на сборната група ЦДО (І-ІV кл.), който провежда часовете от блоковете А, Б, В, с оглед повишаване на качеството на обучението, създава организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

Дейностите при целодневна организация на обучение са полезни и развиващи за учениците, ако възпитателят притежава необходимите компетентности, познания и умения и съумее да:

организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес при целодневната организация на обучението;

създава позитивна възпитателна и учебна среда;

насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;

съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;

диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им;

зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;

изгражда умения за самооценка у учениците;

споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;

наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейства за опазване живота и здравето им;

следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;

информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;

повишава професионалната си квалификация, подпомагаща професионалното му развитие и кариера.

Подкрепящата роля на учителя ЦДО изисква използване на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като:

ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави, език, бит и др.

симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/;

метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „предвижване " по учебния материал въз основа на термините;

кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки. Удобна е за приложение при по-малките ученици. Използва се като нагледност куб, чиито страни подтикват към мислене и писане по тях с цел да се опише, да се сравни, да се анализира, да се приложи, да го асоциират и др.

инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

рефлексия/самооценяване- обръщане към себе си /за възпитателя и ученика/. Оценява се умението за писане, четене, анализ, отговор на въпрос, решаване на казус и т.н.

мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения. Активизира се мисленето на учениците. Методът се прилага групово. Приемат се различни идеи, поощряване на новите идеи и нетрадиционните решения.

2.6. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в училище се отразяват в следната училищна документация:

Списък-образец 1;

Седмично разписание на часовете в училището;

Дневник на група ЦДО (сборна група І-ІV кл.)

Годишния план на училището;

Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

3.2. Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".

3.3. Повишаване нивото на социализация на учениците, обхванати в ЦДО, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

Програмата е приета на заседание на ПС с протокол №10/01.09.2016 г.


Похожие работы:

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Председатель профкома Директор школы МБОУ "Андреевская ОООШ" Анисимова З.М. Ю.В.Трифонова "_"2014г. "_"2014г. Должностная инструкция учителя технологии Общие положения Должностная инструкция являет...»

«2. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ.2.5. Педагогическая нагрузка: Всего 11 преподавателей, из них 1 чел.в декретном отпуске Работает 10 чел. менее 1 ставки до 1,5 ставки до 2-х ставок свыше 2-х ставок Преподаватели 2 /совм./ 1 5 2 Концертмейстеры Итого 2 1 5 22.6. П...»

«Урок английского языка "Welcome to Great Britain"Краткая характеристика урока: Название урока: "Welcome to Great Britain" Предмет: английский язык Дата проведения урока: 15 ноября 2011 года Продолжительность урока: 40 мин. Учитель: Емельян...»

«ГБОУ города Москвы Гимназия №1505 "Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория" "Пугачевская, 6а" Диплом Представления шестиклассников об эмоциональной сфере Автор: ученица 10класса "А" Панова Викто...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Берёзка" Уренского муниципального района Нижегородской области Номер документа Дата 16 29.08.2013г. ПРИКАЗ "Об организации питания детей" С целью организации сбалансированного рационального питания детей в учрежде...»

«Предупреждение заикания у детей Перегрузка ЦНС в сочетании с произносительными трудностями обусловливает развитие в коре головного мозга застойных очагов возбуждения, способствующих появлению заикания.Предрасполагающие факторы его возникновения: Легковозбудимые дети со слабой ЦНС; Подражание речи взрослых;...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Городищенская детская школа искусств Принято на педагогическом совете МБОУ ДОД Городищенская ДШИ Протокол №1 от 31.08.2012 Утверждаю...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.