WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVA VROCLAVO UNIVERSITETAS, LENKIJA Tarptautins mokslins konferencijos Kristijonas ...»

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVA

VROCLAVO UNIVERSITETAS, LENKIJA

Tarptautins mokslins konferencijos

Kristijonas Donelaitis ir jo epocha

T E Z  S

Konferencija organizuojama pagal ES SF finansuojam projekt

„Lituanistikos (baltistikos) centr akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautikumo pltra“

(Nr. VP1-2.2-MM-08-V-02-007)

2014 m. spalio 15 d.

Vroclavo universitetas, Lenkija

TURINYS

Irena Baliul (Lietuva, iauli universitetas). Donelaiio temos interpretacija XX a. pabaigos lietuvi romane

Virginija Balseviit-lekien (Lietuva, Lietuvos edukologijos universitetas). Kristijono Donelaiio krybos refleksija Kazio Bradno poemoje „Donelaiio kapas“.............. 4

Indr Brokartait-Pladien (Lietuva, iauli universitetas). „Ak, kur dingot js, lietuvikos gadynls“: sociokultrin lietuvi kalbos situacija tarpukario Tilje

Laimut Buien (Lietuva, Lietuvos edukologijos universitetas). Sudtini sakini struktros ypatumai Kristijono Donelaiio poemoje „Metai“

Ginta ingait (Lietuva, Lietuvos edukologijos universitetas). Donelaiio pdsakas Sauliaus altenio romane „Kals vaikai“: Kristijono paveikslas ir stilistiniai pasakojimo ypatumai

Tamara Koroliova, Она Друсейкайте (Россия, Педагогический институт). Философия жизни в поэме К. Донелайтиса «Времена года»

Rolandas Kregdys (Lietuva, Lietuvi kalbos institutas). K. Donelaiio veikal skolintin leksika: polonizmaiDiuljeta Maskulinien (Lietuva, iauli universitetas). Dar kart apie kaimo bendruomens vaizdavim Kristijono Donelaiio „Metuose“

Viktorija Maeikien, Vilhelmina Vaiinien, Nijol Burkaitien (Lietuva,

Mykolo Romerio Universitetas). K. Donelaiio poemos „Metai“ vertim angl k. analiz... 13

Елена Торпакова, Она Друсейкайте (Россия, Педагогический институт). Мотив судьбы в поэме К. Донелайтиса «Времена года»

Dainius Vaitieknas (Lietuva, Lietuvos edukologijos universitetas). K. Donelaitis ir iuolaikin poezija

Giedr Valnaite Olekeviien, Jolita liogerien (Lietuva, Mykolo Romerio Universitetas). Daugiakalbis bendravimas – kalbins tapatybs kaita

18

Jolanta Vaskelien (Lietuva, iauli universitetas). Donelaitis kaip K. Navako ir K. Sabaliauskaits krini kontekstas

19

Irena Baliul

iauli universitetas (iauliai, Lietuva)

Donelaiio temos interpretacija XX a. pabaigos lietuvi romane

XX a. pabaigos lietuvi romane – apmstymai apie tautos istorin keli, istorines asmenybes, ypa aktuals to meto kintanios visuomens kontekste. Donelaiio tema XX a. antros puss lietuvi literatroje vis ikyla bangomis, vis pirma minint groins literatros pradininko gimimo (ar mirties) metines.

1983 m. pasirods Antano Drilingos romanas „Jau saulel“ skirtas ne tik 1984 met paminjimui, bet yra ir 9-jo deimtmeio visuomenini politini nuotaik pranaas. iuos kontekstus jungia mstymas apie iliekamsias vertybes – tvyn, kalb, valstybs / mogaus gyvenimo kelio pasirinkim. Sauliaus altenio romanas „Kals vaikai“ pasirod 1990 m. (1973 m. kino novel tuo paiu pavadinimu), o 2006 m. – didel krybos rinktin „Kals vaikai“. Pavadinimo svarba ir prasm veda lyrins prozos, i kurios iaugo altenio romanas, kontekst. Anot Sprindyts, „sovietmeiu lyrinis pasaulvaizdis, kaip priepriea oficiozinei epikai, buvo pats autentikiausias vaizdavimo bdas“ (Metai, 2014, 8–9, p.174).

Menins detals, vaizdiai, simboliniai personaai, iaugantys apibendrint sakmik tikrovs paveiksl – visa tai randame romane „Kals vaikai“. emikojo klebono Kristijono gyvenimo pabaiga pradeda skaiiuoti mitin Donelaiio suvokimo laik. Pasakojimui dinamikumo suteikia lyrizmo ir dramatizmo derm, atsiradusi i anrins raytojo S. alteniui patirties (:novels, apysakos, romanai, dramos, kino scenarijai, inscenizacijos).

Romano „Kals vaikai“ siueto ir kompozicijos pagrindas – vaizduojamoji erdv, kurios svarbiausi atraminiai takai yra banyia, smukl, dvaras. Klebonas Kristijonas nori kuo daugiau valstiei atvesti banyios kalnel, o smuklininkas Grab – pusiaukelje tarp dvaro ir banyios sikrusi smukl. Realios ir emikos romano veikj klajons itoje erdvje sudaro siueto pagrind, o pasakotojo vilgsnis i atstumo, tarsi i auktai suteikia ioms kelionms apibendrint ir simbolin reikm (klebono Kristijono paskutin kaldin kelion tvart, varpininko Karvelio kelion per pg, iaudinio kelion i smukls, Bergo kelion ir kt.).

Visi esame mons, turime motinos kalb ir savo namus. Visuomen, kurioje u tai kovojantis mogus vadinamas pamiliu ir silpnaproiu (klebonas Kristijonas gyvenimo pabaigoje), verta pasmerkimo. Tokios iandien vl aktualios mintys skamba altenio romane „Kals vaikai“. Kristijono Donelaiio gyvenimo ir darb apmstymas suteikia lyriniam romano pasakojimui epin kontekst ir aktual skambjim.

Virginija Balseviit-lekien

Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius, Lietuva)

Kristijono Donelaiio krybos refleksija Kazio Bradno poemoje „Donelaiio kapas“

„Donelaiio kapas“ – viena i Kazio Bradno „Lietuvikosios trilogijos“ dali. (jai dar priklauso „Sonatos ir fugos“ bei „Pokalbiai su karalium“) Trilogij vienija tautos ilikimo istorijoje problema. Trilogijos pratarmje pats poetas yra ras, kad vis gyvenim j jaudino vienas rpestis – kodl lietuvi tauta, ta salel tarp balt ir slav, neitirpo istorijoje, bet iliko. Bradno teigimu, lietuvi tautai atsilaikyti padjo trys dalykai: emdirbikumas, valstybingumas ir krybikumas. kuris laikomas svarbiausiu. Krybos tema yra tapusi ir poemos „Donelaiio kapas“ pagrindu. Pats poemos pavadinimas suponuoja stipr mirties semantin lauk. Mirtis pasirodo paiais vairiausiais pavidalais, kartais labai netiktais (kaip nuotaka, suadtin, kdikis ar pan.)Kryba traktuojama kaip labiausiai miriai galinti pasiprieinti jga. Dani odio, poezijos, poeto paaukimo motyvai. Greta profesionaliosios krybos, kuriai atstovauja Donelaiio „Metai“, egzistuoja liaudies kryba – dain, sakmi ir pasak pasaulis. Ypa svarbi Bradnui atrodo daina, galinti pasiprieinti smurtui ir miriai. Deminutyv vartojimas suartina Bradno kryb ir su Donelaiio, ir su profesionalija kryba.

„Donelaiio kape“ rasime to krato vietovardi (Labradoro ir Romintos girios, Tolminkiemis, Lazdynliai), esama krybos parafrazi (eil. „Donelaitis atsisveikina po pamald“ ir kt.). lyrin pasakojim terpiami istoriniai vykiai nuo Donelaiio laik iki XX a., kalbama ir apie Maosios ir apie visos Lietuvos likim.(apie tremt, okupacij, naikinam lietuvi kalb ir kt.)

Poemoje Donelaiio „byla“ jungiama didij gyvybs ir mirties kov, kuri vyksta visur ir visada ir kurioje vienodai dalyvauja gamta ir istorija. Tai bus atskleista eilraio „Raiteli ir dainos balad“ analizje.

Indr Brokartait-Pladien

iauli universitetas (iauliai, Lietuva)

„Ak, kur dingot js, lietuvikos gadynls“:

sociokultrin lietuvi kalbos situacija tarpukario Tilje

Praneimo tema – jau XVIII a. rykjusi ir K. Donelaiio „Metuose“ aktualizuota Maosios Lietuvos lietuvi identiteto kaita bei j gimtosios kalbos situacija XX a. 34 deimtmeiais Tilje (dab. Sovestk), kuri iki pat Antrojo pasaulinio karo laikyta io krato lietuvybs atrama.

Ianalizavus pasirinktus empirinius duomenis (archyvinius K. Kairio, V. Gaigalaiio, J. Storostos dokumentus bei tarpukario Tils lietuvik spaud) pristatomi konfrontuojantys sociokultrins lietuvi kalbos situacijos aspektai:

Tils apskrities lietuvi tautinio identiteto pokyiai keiiantis kartoms bei vis pasyvesnis poiris gimtosios kalbos (i)likim,visuomeninink (Vydno, lietuvik laikrai leidj Jagomast ir kt.), lietuvik draugij („Vokietijos lietuvi susivienijimo“, „Tils lietuvi giedotoj draugijos“) bandymai traukti to krato lietuvius kultrin veikl, tuo paiu skatinant juos rpintis gimtja kalba dvikalbysts slygomis.

Detalizuojant prietaring lietuvikoje spaudoje ir oficialiuose valdios altiniuose skelbiam situacij atsiskleidia, kad tarpukariu Tils lietuviai bdami dvikalbiai, namuose dar vartojo gimtj kalb, atokesniuose Nemunyns kaimuose koncentravosi vej eimos, kalbanios lietuvikai ir besilaikanios lietuvik paproi ir tradicij. Vokikos valdios institucij atstovais tap nutaut lietuviai ypa kritiki iuo poiriu, pvz., Tils mokykl inspektorius K. Kairys 1922 m. memorandume ra, kad vietos lietuvi kalbai iame krate nebra, leidimas dstyti tikyb lietuvikai sukelt sumait. Problemika ioje situacijoje buvo tai, kad dauguma lietuvinink Maosios Lietuvos tautinio judjimoiniciatyvas isaugoti gimtj kalb vieajame gyvenime suprato kaip j socialini-ekonomini interesnebeatitinkant siek ir todl vangiai j atsiliep.

XX a. 34 de. Vydnas, lietuvikos spaudos leidj Jagomast eima diskutavo apie lietuvi kalbos isaugojim Maojoje Lietuvoje dvikalbysts slygomis. Vydnas ragino i vieosios sferos istumt lietuvi kalb vartoti privaiai, nes ji esanti lietuvinink dvasios iraika. Jis rpinosi ir lietuvi kalbos metodika kursuose ragino dirbti krybikai pasitelkiant Berlico metod. Taiau iniciatyvos, raginusios suartti su Lietuvos lietuvi kalba, orientuotis joje vykdomas ortografijos reformas buvo nepriimtinos savit tautin identitet susiformavusiems Maosios Lietuvos lietuviams.

Analizuojami tarpukario sociokultrins lietuvi kalbos situacijos Tilje klausimai detalizuoja santyk tarp savit kalbins bendruomens nuostat (pasyvaus poirio Maosios Lietuvos tautinio sjdio idjas, konservatyvaus santykio su Lietuvos lietuvi kalbos naujovmis) ir ne visada jas atitinkani to krato kultrinink iniciatyv.Laimut Buien

Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius, Lietuva)

Sudtini sakini struktros ypatumai

Kristijono Donelaiio poemoje „Metai“

Praneime siekiama nuviesti kai kurias Kristijono Donelaiio epins poemos „Metai“ sintakss ypatybes, susijusias su sudtini sakini vartojimu. Atliekant tyrim, kreipiamas dmesys sudtinio sakinio raidos tendencijas, lyginama nagrinjamojo altinio sudtini sakini sandara, vartojimo polinkiai su XVI–XVII a. raytini tekst tyrimais ir dabartine lietuvi kalba.

Ianalizavus Donelaiio poemos „Metai“ sudtini sakini sintaksin struktr, galima formuluoti ias valgas:

Didij dal sudtini sakini sudaro prijungiamieji sakiniai (49 proc.). I funkcini tip ypa dani yra prijungiamieji aplinkybiniai (prieasties, bdo, laiko) sakiniai. Atskir funkcini tip alutini dmen jungiamj priemoni inventorius kiek skiriasi nuo dabartins bendrins kalbos, kai kuriais atvejais atitinka XVI–XVII a. ratij. Palyginti su senaisiais ratais, ryki alutini sakini su kad sigaljimo tendencija, kuris ia jau yra polifunkcinis.

Antrj pozicij uima mirieji sakiniai – jie sudaro beveik tredal vis sudtini sakini (27 proc.). Poemoje „Metai“ akivaizdus vis mini, ireikt miriojo sudtinio sakinio dmenimis, sryingumas, prieastingumas. Tai lemia miriuosius sakinius su vyraujaniu sujungiamuoju ryiu. Nors sudtiniai mirieji sakiniai daugiadmeniai, taiau jie sklands, darns, prasmingi ir stilistikai iraikingi.

Sujungiamj sakini vartojama maiau – jie sudaro 21 proc. vis sudtini sakini. Ryki gretinamojo ir prieinamojo sujungimo sakini persvara galt bti aikinama poeto siekiu gretinti ir suprieinti vaizduojamj tikrov, labiau pabrti ir iskirti vykius, perteikti vyki kait bei sukurti tamp. Rykus jungtuko o dominavimas rodo, kad io tipo sujungiamiesiems sakiniams yra bdingiau reikti ne grynus prieinamuosius dmen santykius, o gretinamuosius santykiu su papildomais atspalviais (neatitikimo, nuolaidos, prieasties, iskyrimo reikm). Jungtukas o emocikai informatyvesnis, turtingesnis negu jungtukas ir, parankesnis meninio stiliaus tekstui, kuriam labai svarbu ekspresija, vien ar kit semantini santyki irykinimas.

Pats negausiausias yra bejungtuki sakini tipas – tesudaro 3 proc. vis sudtini sakini ir kokiu didesniu vairumu nepasiymi. Visi Donelaiio poemoje vartojami bejungtukiai sakiniai yra udarosios struktros. Bejungtuki sakini predikatiniai dmenys yra susij paremiamaisiais, laiko ar prieasties semantiniais santykiais.

Vyrauja sudtiniai sakiniai, sudaryti i dviej dmen (52 proc.), taiau palyginti danai vartojami sakiniai, kurie turi tris ir daugiau dmen (48 proc.). Taip kuriamas daugiasluoksnis eiliuotas pasakojimas, kur svarbi kiekviena detal, veiksmas, jo fonas.

Atlikta Donelaiio poemoje „Metai“ vartot sudtini sakini analiz rodo dideles j komponavimo igales, sintaksins raikos vairov.

Ginta ingait

Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius, Lietuva)

Donelaiio pdsakas Sauliaus altenio romane „Kals vaikai“: Kristijono paveikslas ir stilistiniai pasakojimo ypatumai

Kristijono Donelaiio tema sovietmeio Lietuvos prozoje, skirtingai negu poezijoje, nra ipltota. Vienas originaliausi donelaitianos stambiosios prozos krini – Sauliaus altenio romanas „Kals vaikai“, raytas daugiau nei deimtmet 1972–1988 m. Dar 1973-iaisiais altenis publikuoja kino novel „Kristijonas“, kurios fragmentai komponuoti roman, taiau visas jis ispausdintas tik 1990 metais.

Praneime susitelkiama centrinio istorinio romano figr–klebon Kristijon. Nra tiksliai vardijama, kad pagrindinis romano personaas yra Donelaitis, taiau fakt neabejotinai leidia suprastikultrin skaitytojo patirtis. Akivaizdu, kad Saulius altenis nesiekia dokumentinio tikslumo, perteikia veikiau ne istorin, bet vidin, dvasin Donelaiio portret. Be to, pirmojo lietuvi groins literatros krjo figra „istorikai depersonalizuota“ (R. Korsakas), ir,ne tiek siuetine, kiek prasmine linija,sumiusi su kit literatros bei kultros figr vaizdiniais:Antano Strazdo, Martyno Mavydo, Jzaus Kristaus. Toks laisvasistorins mediagos traktavimas stilistiniame lygmenyje reikiasi stilimaiymu ir kuria intertekstinio aidimo spd, kuris prapleia prasmi lauk ir leidia velgti kelis romano perskaitymo klodus.

Praneime aptariamas aidybikas, skirting registr (pamokslo, sakms, pasakos ir kt.) pasakojimo stilius, kuriantis atstum tarp kalbaniojo ir skaitytojo bei veriantis atidiai sekti pasakojimo eig, gilintis tekste mirganias aliuzijas.Nuorodos imperialistin kolonizacijos politikprabyla ne tik apie XVIII a. Rytprsi nutautinimo problem, bet ir apie sovietin realyb.Romane atsiveria altenikoji lietuviko pasaulio vizija.

Tamara Koroliova, Она Друсейкайте

Педагогический институт (Россия)

Философия жизни в поэме К. Донелайтиса «Времена года»

Философская антропология трактует душу человека как сложное многоуровневое образование, которое включает совокупность личности о внешнем мире. Самосознание и воля, чувства и образ мыслей, индивидуальный дух – представления об Истине, Добре и Красоте, - вот что составляло душу К. Донелайтиса.

Душа, в отличие от сознания, всечеловечна, неисторична, архетипична. Сопротивляясь истории, которая нередко деформирует свое прошлое, душа, стремясь к истине, «умудряется» быть на грани времен. В ее эмоциональной памяти хранятся общечеловеческие ценности.

Поэма К. Донелайтиса «Времена года» позволяет приблизиться к пониманию души ее автора, для которого Слово стало главным деянием. Созидательная сила характера К. Донелайтиса создает необходимую атмосферу для созревания и очеловечивания чувств разных поколений. Всматриваясь в душу поэта-мыслителя, читатель заглядывает и в собственную душу. Донелайтис жил, как натянутая струна, переживая за бесправное положение своих бурасов. Религия подсказывала ему, что надо смириться: «Каждому место его, видать, назначил всевышний». Пастор говорил прихожанам о терпении, умом понимая, – перед Богом все равны. Однажды Донелайтис даже написал: «Наши времена приказывают молчать», – но у поэта не было привычки подавлять свою душу, если она рвалась вперед и вверх. Его возмущало, что «высокопородные баре средь бурасов чванятся, а горемыка крестьянин, как снимет дырявую шапку, так, ослепленный их блеском, трясется у печки холодной».

Однообразные и бесцветные хозяйственные будни не смогли уничтожить поэзию души Донелайтиса. Мир музыки, как и поэзия, спасали его от одиночества и бессилия перед бесчинством судей и власть имущих. Душа поэта существовала по своим нравственным законам, ведь Донелайтиса не волновало даже то обстоятельство, что его поэма не будет напечатана: он читал ее с амвона, прося Господа простить грехи Адама и всего рода человеческого. «Часы души» Кристионаса Донелайтиса оставили на земле неизгладимый след, потому что, по словам И. Бродского, сбывшаяся душа приводит в движение душу оформляющуюся.

Современники К. Донелайтиса характеризовали его как заботливого пастора своего прихода, и как исключительную особенность поэта подчеркивали: «патриотический созидатель, находчивый механик, умелый садовник, – универсальный гений». Философия жизни Донелайтиса раскрывается тому, кого не утруждают гекзаметрический размер строк и своеобразные рифмы поэмы «Времена года», потому что читать ее нужно сердцем. Кристионас Донелайтис воспринимал концепцию цикличности развития мира, как движение к совершенству, добру и справедливости. Красота природы вызывала у поэта ощущение прочности и незыблемости в такой сложной и изменчивой жизни. В живописных образах ощущается тонкость непосредственной связи человека с окружающим миром, который создал Всевышний: «Солнышко, мир будя, поднимается в небо все выше, валит да рушит со смехом все то, что зима сотворила. Ветры ласково гладят ладонями теплое поле, каждую травку они зовут воскреснуть из мертвых».

Четыре времени года создают единую картину быта и уклада бурасов, последовательность сельскохозяйственных работ на земле, которая испокон веков кормила крестьян. Навсегда запомнил сын наставления отца-труженика: «Дети, живите так, как родители ваши, как деды и прадеды жили: не суетясь, не спеша, принимайтесь за труд повседневный». Поэт воспевает этот труд, сопряженный с трудностями, невзгодами и рабством, но именно работа сближает бураса с природой и Божьей благодатью. «В час, когда на постель мы валимся, тяжко намаясь», раздается сладостный голос соловья, который радует крестьянина своим искусным пением, «господу Богу хвалу воздавая от чистого сердца». Философия Донелайтиса не только перекинула мостик между прошлым и настоящим, в ней дух трудолюбивого народа, голос эпохи, судьба творческой личности.

Rolandas Kregdys

Lietuvi kalbos institutas (Vilnius, Lietuva)

K. Donelaiio veikal skolintin leksika: polonizmai

Praneimas skirtas vakar slav leksini skolini (lenkybi), ufiksuot Kristijono Donelaiio veikaluose, kodifikacijos problematikai aptarti.

Lietuvi kalbos (taip pat ir Maosios Lietuvos vakar auktaii nektos, kuria savo veikalus kr lietuvi poetas ir literatros klasikas K. Donelaitis) lenkybms priskiriami polonizmai, kalbos vartosen patek ne tik tiesiogiai i lenk kalbinio arealo, bet ir kaimynini ryt (pirmiausiai, LKD kanceliarins) slav kalb, kai nesiskiria pastarj skolini i vakar slav arealo morfologin struktra bei semantin leksem vert. Mintina, kad tokiems skoliniams tradicikai priskiriami ne tik indigens vakar slav, bet ir italik (ir modernij roman), german, tiurk ir kt. kalb odiai, lietuvi kalbos vartosen patek i lenk kalbos.

K. Donelaiio veikal lenkybs skirstytinos 2 pagrindines grupes:

1) monogenini (resp. pirmini, nesuponuojani ryt slav polonizm bei i kalb antrini ne slavikosios kilms skolini [resp. semipolonizm] alternant), plg., pvz.,

altius 2 (sm.) ‘kaimo seninas’: Pons taipo kai brs alti niekina sen K. Donel (RG)

s. le. szotys(z) (s. le. [dial.] szatys) ([v.] le. szotys) ‘emiausio rango kaimo valdininkas, atsakingas u kelis gyvenamuosius punktus; viraitis ir kt.’ (< v. v. a. schultheize ‘kaimo seninas’) s. blr. шолтысъ, шолтисъ ‘kaimo seninas’;

2) neapibrtj, t. y. be lenk kalbos archileksem ir semipolonizm, kodifikuojami ir senojo ar vlyvesniojo laikotarpio gud bei rus kalb skoliniai (taip pat ir [morfologikai] indigens semantizmai), reikmine ir fonomorfologine struktra reflektuojantys pirmin polonizm, lietuvi kalb galjus patekti ir i ryt slav kalbinio arealo, plg., pvz.,

kbotas 1 ‘berankovis, iltas moterikas drabuis; liemen’: O kad kartais kbot mes tavo pamatom, tai tu mums nei virblis brikas pasirodai (apie laktingal) K. Donel (PL)

(s. / v.) le. kabat ‘vyr ir moter virutinis drabuis, palaidinis; tramdomieji markiniai; markiniai, kuriais buvo rengiami nuteistieji sudeginti ant lauo; karikio palaidin ir kt.’ (< I. [s.]. kabt ‘trumpas apsiaustas iki juosmens; toks kario drabuis; varkas’ bulg. кавд, кавт ‘senovinis moter drabuis; apsiaustas be rankovi ir kt.’ gr. [vlyv.] ov ‘vyrikas drabuis’ n. pers. qabh ‘virutinis drabuis, apsiaustas’; II. vengr. kabt ‘apsiaustas; varkas; striuk; trumpas virutinis moter varkelis’; III. V. lo. ca[p]pa ‘apsiaustas su gobtuvu’, V. lo. capatus ‘apsivilks apsiaust’) s. blr. кабатъ, кобатъ ‘trumpas vyr ir moter palaidinis be rankovi’, blr. (dial.) кабт(ъ) ‘prasioki korsetas, prie kurio prisiuvamas sijonas; palaidinis’, (s.) r. (dial.) кабтъ ‘usieniei virutinis drabuis; caro virutinis drabuis, plaiomis rankovmis; ilgi, plats darbo markiniai, valstiei vilkimi ant virutini drabui; striuk’.

Praneimo analitin mediag sudaro 16 monogenini (ios grups 8 lenkybs – antriniai morfofonetiniai alternantai ir / ar antriniai vediniai), 45 (kuri 8 odiai – antriniai morfofonetiniai alternantai ir / ar antriniai vediniai) alternatyvieji polonizmai.

Diuljeta Maskulinien

iauli universitetas (iauliai, Lietuva)

Dar kart apie kaimo bendruomens vaizdavim Kristijono Donelaiio „Metuose“

Pirmasis lietuvi groins literatros krinys – Kristijono Donelaiio didaktin poema „Metai“ – vaizduoja XVIII a. lietuvinink valstiet, lietuvi kaimo bendruomen. Tai buvo Apvietos epochos inspiruotas tekstas– valstietis ivedamas ananscen, jam krinyje leidiama kalbti, vertinti, sprsti, ginti savo gyvenimo „filosofij“. Nepaisant atskir persona (Prikaus, Slunkiaus, Doio ir kit) rykumo ir svarbumo, vis dlto konstatuotina, kad K. Donelaitis labiau vaizduoja kaimo bendruomen, visum, tapo kolektyvinio veikjo (Vylaukio kaimo bendruomens) portret. Tokios pasakojimo strategijos aptinkamos ir vlesnje didaktini lietuvi autori kryboje. Antai XIX a. lietuvi didaktinje prozoje personaai danai vaizduojami draugje: jie dirba, ilsisi, venia kartu su kitais kaimo monmis. Individualiam laiko leidimo vaizdavimui dmesys krinyje neskiriamas (arba skiriama nedaug), mogui svarbi kit, ypa vyresnij moni, kaimo bendruomens poiris ir vertinimai. Didakt aprayto kaimo mogus gimsta, gyvena ir mirta bendruomens akyse. Krinyje svarbi pavyzdio retorika. Galima sakyti, kad tokio kalbjimo tradicij lietuvi literatroje pradeda btent Kristijonas Donelaitis.

domu iuo poiriu palyginti Kristijono Donelaiio didaktin poem su Hesiodo „Darbais ir dienomis“, klasikine antikine didaktine poema. Analizei pravartu pasitelkti medievisto J. LeGoffo pastebjim, jog antikinje visuomenje „pavyzdys“ perteikiamas vieno individo kitam individui, o viduramikas „pavyzdys“ skirtas visiems religins bendruomens nariams. Svarbu akcentuoti tai, kad K. Donelaiio vaizduojama kaimo bendruomen, nors ir ne viduramika, – yra religin bendruomen, bendruomenikumas ia reguliuojamas krikionikojo moralinio imperatyvo, doro parapijieio sampratos. Kunigas-sakytojas kalba parapijieiams (plg. su Motiejaus Valaniaus, kit XIX a. lietuvi didakt raytoj-kunig laikysena, raymo intencijomis). Raytoj didakt tekstai buvo polifunkciki, groiniai tekstai ts krj profesin ganytojik veikl (pamoksl sakymo prievol ir kt.).

Praneime analizuojama, kiek autonomikas, savarankikas yra didaktinio teksto personaas, o kiek (ir kaip) jis yra vaizduojamas kaip kolektyvinis veikjas. Atsiremiant antikinio didaktinio teksto persona vaizdavimo tradicij, briamas punktyras nuo Kristijono Donelaiio „Met“ iki XIX a. lietuvi didaktins prozos tekst, kur bendruomens vaizdavimui skiriamas itin didelis dmesys.Viktorija Maeikien, Vilhelmina Vaiinien, Nijol Burkaitien

Mykolo Romerio universitetas (Vilnius, Lietuva)

K. Donelaiio poemos „Metai“ vertim angl k. analiz

The works of Kristijonas Donelaitis have been translated into 20 languages of the world, and his masterpiece poem Metai // The Seasons has been translated into 14 languages so far. Due to the translations, the poem has been acquiring large international audience and its growing appreciation of the work.

As regards translations into English, it is common to refer to the two full translations of the entire poem by Nadas Rastenis (1967) and Peter Tempest (1985). However, in this presentation the less known translations of several excerpts of the poem by other translators are also referred to in addition to the full translations since, no doubt, the richness of interpretations and translational viewpoints is thus better revealed. Therefore in this presentation the focus is on all available translations (full and excerpts):

Kristijonas Donelaitis The Seasons, rendered from Lithuanian into English by Nadas Rastenis (with an introduction and editing by Elena Tumas published in Los Angeles, California, by Lithuanian Days Publishers in 1967);

Kristijonas Donelaitis The Seasons translated by Peter Tempest (with notes and editing by Lionginas Pasis published in Vilnius by Vaga Publishing House in 1985);

Translations of excerpts in The Green Oak: Selected Lithuanian Poetry (1962). Eds. Algirdas Landsbergis and Clarke Mills, Voyages Press: New York. (translated by Clarke Mills, Nadas Rastenis, Demie Jonaitis and Theodore Melnechuk). In 1964, these excerpts were also published in LITUANUS, a Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences; and

Translations of excerpts in Gyvas atodsis // Breathing Free: lietuvi poezijos vertimai // translations of Lithuanian poetry compiled and translated into English by Vytautas Bakaitis and published in Vilnius in 2001 by the Publishing House of the Association of Lithuanian Writers.

Translation of the poem The Seasons is always a demanding and challenging process requiring a highly-skilled and creative translator. Additional challenges are encountered when a translator‘s native language is not Lithuanian. Generally speaking, the problematic points that a translator has to deal with pertain to the rendering of realia, names and nicknames, vulgarisms, aphorisms, specific Lithuanian words, etc. In the light of the available translations, it is possible to see how different translators approach various issues and how they account for their choices. As regards textual analysis of translations, analysis of the forewords and notes by translators and editors can also serve as an informative source shedding light on these issues.

Елена Торпакова

Педагогический институт (Россия)

Мотив судьбы в поэме К. Донелайтиса «Времена года»

Мотив судьбы постоянно сопрягается с темой души, при этом судьба выступает как способ реализации божественного начала в человеческом.

К.Донелайтис сам создавал свою судьбу в те трудные годы, когда литовцев все более вытесняли на «задний план» общественной жизни и культуры. В университете Адьбертина в 1736 году начал свое обучение будущий приходской пастор Донелайтис и, посещая семинары литовского языка и читая труды Гомера, Гесиода и Вергилия, юный поэт сам решил написать поэму о судьбе и жизни исчезающего народа, о природе, окружающей бурасов с детства. Все в природе имеет душу, настаивает поэт, и счастлив тот, кто чувствует ее, живую и трепещущую. В мире полей и лесов, весны, лета, осени и зимы свершается судьба терпеливого и несчастного бураса: «Время пришло спозаранку на барщину людям тащиться. Сколько мучений, покуда в амбары свезем умолот наш».

Лексема судьба многозначна, с одной стороны, судьба складывается независимо от воли человека (по суеверным представлениям – это сила, предопределяющая все, что происходит), с другой стороны, – это участь, доля, жизненный путь. Господь, как всевидящий и всезнающий, дал человеку свободную волю, чтобы тот сам выбрал свою судьбу. К.Донелайтис понимал: не нам определять, где и когда родиться, но только мы имеем право выбора, где проведем вечность: с Богом (в раю) или без Бога (в аду).

В поэме «Времена года» К.Донелайтис рассуждает о том, почему крестьянские дети и барчата, «словно как братья родные, в пыли да грязи копошатся», но уже лихая доля ждет бураса, а нарядные одежды и сытая жизнь будет у богатого барина, который безжалостно станет помыкать крестьянами. Поэт помогает людям понять самих себя и не скорбеть по поводу своей участи, не бояться труда и не лениться, но самое главное никогда не забывать мораль предков. Жизнь, по Донелайтису, идет полосами: горе – радость… «Вдосталь нагоревавшись, мы радость вдруг обретаем». Может быть, судьба готовит испытания человеку для того, чтобы он стремился вырваться из нищеты и унижения? Добрым советом напутствует Причкус таких же бурасов, как и он, когда идет на барщину. «Сильное тело, что труд играючи одолеет, есть величайший дар, ниспосланный Господом Богом». Весел, свеж, здоров, ложится и засыпает крестьянин, именно в этом он превосходит тех, кто, «с утра разрядясь, как на праздник, морщатся, тяжко вздыхают и еле за ложку берутся», или как Диксас, « раскрыв сундук свой, доверху полный, дённо и нощно сокровища перебирает». Господа, в судьбе которых нет никакого труда, вызывают у К.Донелайтиса негодование – они не просто ничего не делают, они бессовестно крадут у крестьян результаты их труда. Безделье и жадность разрушают личность и не делают судьбу счастливой: праздность отделяет жизнь от вселенной. Фантасмагорична картина, нарисованная поэтом, по полу катается пьяный, объевшийся барин, по всей округе слышны его вопли. Труд помогает человеку ощутить единство своей судьбы с миром. Люди, лишившись труда, теряют человеческий облик. Каждый из нас сам определяет свою судьбу посредством своих решений и поступков в течение жизни. Автор скорбит по поводу того, что среди бурасов встречаются лежебоки, разрушившие свою судьбу. Настолько обленился крестьянин Пеледа, что живет вместе со свиньями в полуразвалившейся избе, а у Слункюса одна мечта: «Если б зима на дворе подольше стояла. Если бы только спать суждено нам было на свете!» Автор предостерегает свой народ от пьянства, чтобы от страдания и отчаяния не опуститься до бездны. Поэт хочет спасти судьбу некоторых бурасов от нравственного недуга, когда крестьянин жестоко обращается с волами: «Как живодер настоящий, скотину бедную мучишь. И за ворота волы выходят с жалобным ревом».

Пристально всматривался К.Донелайтис в судьбу каждого бураса, стремясь увидеть в ней все лучшее, что должен сохранить литовский народ, умеющий любить свою землю и чтить традиции предков. Сам поэт «с верой в Бога нес свой крест, страдая как святой», и никогда не жалел о том, что выбрал для себя именно такую судьбу.

Dainius Vaitieknas

Lietuvos edukologijos universitetas (Vilnius, Lietuva)

Kristijonas Donelaitis ir iuolaikin poezija

Daugiau nei prie imt met poetas Maironis apie poet Kristijon Donelait para: „ms didiausis poeta, kurio vardu ir darbais Lietuviai ir iandien gali teisingai ir drsiai didiuotis prie visas apviestas Europos tautas“. Tai iki iol skamba aktualiai.

Lietuvi literatros tyrjus ir poetus avi ir traukia K. Donelaiio poema „Metai“, is nelengvai skaitomas ir mslingas edevras. Ir dl daugelio dalyk. Traukia unikalus poemos metratoninis hegzametras (kai derinama ne tik kiriuot ir nekiriuot, bet ir ilgj bei trumpj balsi kaita), egzotikas kone vidurami pasaulvaizdis su aikiom simbolinm vertikalm ir ird verianiu idealybs ilgesiu, valgios praktinio arba sveiko proto itarms (Slunkiaus monolog semiotikai iandien perskait kaip gili gyvenimikos iminties filosofij), detals etnogafins buities vaizdai (ypa daug dmesio poemoje skirta valgiams), dails harmoningos gamtos vaizdai, visas tas siautulingo, kone gaivaliko pasakojimo diaugsmas, ir, inoma, galinga originali kalba (girgdanio rato ir dar kitokie asonansai, vaizding veiksmaodi turtai, net ir ms laikams drsiai supoetinta rupi emojo stiliaus leksika).

iandien literatros tyrintojai ir raytojai kaip niekad daug kalba apie „Donelaiio kod“, jo vertybin tikrum, lietuvikum, jo program tautai ir mogui ilikti pasaulyje. Jie kone vienu balsu tvirtina, kad reikia iekoti Donelaiio anapus brik buities vaizd, kad jo Metus reikia irti kaip paslapt, nes tai yra mslingas tekstas, o Donelaitis – ne tik talentingas, bet ir iskirtinio isilavinimo ir smoningumo poetas. Vienas pirmj naujai skaityti Donelait pakviet poetas Marcelijus Martinaitis, kuris atsakydamas Met urnalo anket apie Donelait po 300 met pasak taip: „Dar veikia ms smon diegtas kompleksas, kad tai esanti poema tik apie br gyvenim, j vargus ir rpesius, iupinio valgym, apie met kaitos groybes ir vargus. Tai vis dar gyvos sovietmeio interpretacijos.“

iandieninei lietuvi poezijai Donelaitis svarbus ne tik dl i dalyk. Galima kalbti ne tik apie jo pasilyt moralin ilikimo mogumi ir lietuviu program, bet ir apie krjo laikysenos aktualum. Donelaitis daugeliui yra sektinas pavyzdys net to tiesiogiai nedeklaruojant. Jo estetin program galima apibdinti kaip prieybi derinim, kaip tradicikai nepoetik dalyk supoetinim, atvirum paprastam stiliui ir net neherojikam herojui. ia stulbinamai liai tiems ir iems laikams derinamas mlaveis ir hegzametras, mlaveis ir batalini herojini pasakojim patirtis, „auktoji“ ir „emoji“ leksika. J cenzravo net pirmasis jo gerasis leidjas Liudvikas Rza.

K. Donelaitis visais laikais nebuvo patogus autorius. Jis buvo cenzruojamas, taisinjamas iki pat ms dien. Jis sunkiai leidiasi spraudiamas kurios nors vienos meno krypties estetikos rmus. Tai stebtinai originalus autorius ir ms dien leidj masteliais. Ypa XVIII a. Europoje buvo itin orignalu ir lu hegzametru, auktojo stiliaus herojins poemos dirbiu pasinaudoti pasakojant apie nekilming, nemitologini persona detali kasdienyb nevengiant emo stiliaus.

Anot jauno poeto Gyio Norvilo, „Daugyb poet atjo i Kristijono Donelaiio: keturvjininkai, Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Parulskis… Ta linija labai aiki. Maironikoji tradicija, manau, daug gajesn, o donelaitikajai bti tarp moni yra sunkiau – ji iurktesn, nepatogesn, sunkiau suprantama. T pat K. Donelait atradau visai neseniai. Dar mokyklos laikais j skaitydamas maniau, k jis ia peza? O dabar neseniai teko vainti po mokyklas, j ten skaityti. Jis nuostabus! Reikia tik sugebti atgaivinti, patraukliai, iuolaikikai pateikti. Pams gabal „Met“ arba koki „Pasak apie dvabal“ net film gali susukti ir jo siuetas bus ne prastesnis nei Emiro Kusturicos juost.“ Kaip film „Met“ dal „Rudens grybs“ raytojas Sigitas Parulskis jauniems skaitytojams, norintiems suprasti „Metus“, silo sivaizduoti kaip film, nes, anot jo, „toji dalis atrodo kaip nufilmuota i viraus apai slenkania kamera“.

Jau prasta su Donelaiiu siejam poetin tradicij prieinti su Maironiu siejamai poetinei tradicijai. Numanant, kad pirmoji yra prozikesn, rupaus odio tradicija, o antroji – auktojo nudailinto stiliaus tradicija. Atitinkamai pagal simpatijas vienai at kitai tradicijai prasta yra prieinti poetus, pavyzdiui, Sigit Ged ir Justin Marcinkevii arba Tom Venclov, Henrik Radausk. iuolaikinje poezijoje t skirting poetin laikysen ilg laik knijo Sigito Parulskio ir Aido Marno priepriea arba kultros monada, kaip buvo sakoma kritikoje. Judviej pavyzdys vienaip ar kitaip vert apsisprsti ir jaunesnius poetus. Sigitas Parulskis pokalbi knygoje su Laimantu Jonuiu pats pabr, kad iekojo rupaus odio, „ne visai estetiko bdo gyvenamajai erdvei ir laikui estetinti“ ir atsiribojo nuo Aido Marno, kuriam, anot Parulskio „sekasi bti literatrikam“ ir kur pavadino „banalybs dievu“.

Viename susitikime su LEU Lituanistikos fakulteto studentais Aidas Marnas pasak, kad jam Henrikas Radauskas yra lietuvi poezijos kalnas, vienintelis poetas, su kuriuo jis kalbasi tiesiogiai, be joki ilyg laikui, taiau ia pat ireik ir savo pagarb K. Donelaiiui sakydamas, kad is yra lietuvi poezijos supernova, tarsi i niekur atsiradusi, stebuklas. A. Marno eilraiuose esama ne tik uuomin H. Radausko poezij ar Maironio „poetos“ laikysen, bet ir K. Donelait. Simbolika, kad vienas jo poetinis krinys „Prieaurio algoritmai“ palydimas epigrafu i S. Parulskio ir K. Donelaiio citat. O K. Donelaiio citata skamba taip: tai ir dvabalis pradjo de dainuoti. Net ir „literatrikas“ Marnas siekia suderinti skirtingas poetines tradicijas, iuo atveju K. Donelaiio citata jam padeda prislopinti patos, maironiko „poetos“ proverius. A. Marnas, kaip ir S. Parulskis iek tiek ironikai traktuoja poeto vaidmen iandieninje vartotoj visuomenje, taiau tai nereikia, kad jie netiki poezija.

Tas donelaitikas prieybi derinimas ypatingai svarbu iuolaikinei lietuvi poezijai, kuriai nebra nepoetik tem ir kuri iuo metu verte veriasi ukariauti vis naujas poezijos nepaliestas teritorijas: jau raomi eilraiai apie stebuklingus atsimainymus internete, parduotuvje, pasinaudojama reklaminmis klimis ir motyvais, o „emoji“ leksika poezijoje maai stebina. iandien K. Donelaiio tradicija lietuvi poezijoje yra kaip niekad aktuali.

Giedr Valnaite Olekeviien, Jolita liogerien

Mykolo Romerio Universitetas (Vilnius, Lietuva)

Daugiakalbis bendravimas – kalbins tapatybs kaita

Globalizacija stumia vairias bendruomenes palaikyti artimesnius kontaktus ir tuo paiu skatina daugiakalb bendravim ir didina tarpusavio supratimo poreik. Dl migracijos, taip pat ir socialini medij terpse monms tenka atsidurti daugiakalbse aplinkose ir vystyti savo bendravimo ir kalbinius gebjimus vairiomis kalbomis, vairiuose daugialypiuose kontekstuose.

Ilg laik vienakalbis bendravimo ir kalbos mokymosi modelis buvo visuotinai priimtas kaip pagrindinis teorinis modelis. Pagal Chomsky model kalbins kompetencijos analizuojamos kaip vienakalbs ir gyjamos vienalytje kalbinje aplinkoje.

Ind lingvistas Khubchandani pateik tyrinjimus, kaip vyksta kalb sveika daugiakalbje Azijos bendruomenje. Jis pabr suvokim, kad tokia bendruomen daugiau primena vairialypi pasauli persipynim su skirtingomis kalbomis ir kultromis. Kalbtojai naudoja tokias strategijas, kaip synergy (sinergija) (asmenini pastang rodymas), serendipity (valga) (kito primimas ir atvirumas netiktumams) kalbtojai turi pozityv poir kalbos variacijas ir nukrypimus. Kalbtojai priima viena kito skirtingumus konstruodami normas (taisykles) kurios veikia konkreiame kontekste, tokiu budu nukrypimas (deviacija) laikomas norma, kalbinms formoms bdingas hibridikumas. Kalbtojai yra orientuoti konsensus (susitarimo pasiekim). Jie nepasikliauja vien kalbinmis priemonmis, naudoja aplink (objektus, kn, kitas nelingvistine priemones, netgi intuicij). Multimodalumas tampa aktualus konstruojant ir atkuriant reikmes.

Panaias strategijas tyrjai stebjo negimtakalbi bendravime usienio angl kalba. Jam bdingas komunikacinio srauto palaikymas nepaisant nukrypim nuo normos, bandymai atkurti reikm. Pagrindinis principas yra vienov, nes skmingas bendravimas priklauso nuo kalbini resurs apjungimo su aplinkos resursais (socialiniais, situaciniais, fiziniais). Daugiakalbiams kalbos yra nuolatinje tarpusavio sveikoje. Jie nenubria rib tarp atskir kalb. Kalbiniai kodai priimami kaip kontinuumo dalis, nra ribotos sistemos, kurioje galiot tik tam tikri kalbiniai kodai. Daugiakalbiai turi bendr integruot kalbin kompetencij, jie nesiremia atskiromis kalbinmis kompetencijomis bdingomis atskiroms kalboms. Kalbos papildo viena kit o ne trukdo. Tekstai ir kalba yra persipyn, heterogeniki, kalbos kodai persipina ir sudaro vairialyp bendrum. Reikm kuriama, remiantis kontekstu ir primimo strategijomis, nesiremiama gramatikos sistema. Egzistuoja atvirumas kalbos kod rekonstravimui, jeigu daugiakalbiai painioja kodus.

Jolanta Vaskelien

iauli universitetas (iauliai, Lietuva)

Donelaitis kaip K. Navako ir K. Sabaliauskaits krini kontekstas

Kontekstas yra labai vairialypis ir vairiai suprantamas reikinys, atsivelgiant skirtingus poymius, skiriama vairi konteksto tip. Praneime aptariami dviej autori Kstuio Navako (Vasaka kaip kumtis) ir Kristinos Sabaliauskaits (Danielius Dalba) krini fragmentai, kuriuose implicitikai ir eksplicitikai kalbama apie Donelaiio krin Metai. prasta, kad Donelaitis (btent dl mintos poemos) vairiuose tekstuose minimas teigiamai – kaip autorius, mums paliks didel vert turint krin: Metai laikytini lietuvi kalbos beletristinio stiliaus formavimosi pamatu, is tekstas daug met analizuojamas paiais vairiausiais kalbos ir literatros aspektais ir t. t., galima kalbti apie itisas studij kryptis ir Donelaiio palikimo tyrintojus (tai atspindi ir Dabartins lietuvi kalbos tekstyne vartojami odyn nefiksuoti dariniai donelaitika, donelaitiana); ireikiant padk ir pagarb Donelaiiui dedikuojami kriniai. Ir net sunku sivaizduoti, kad kai kas apie Donelait ir jo krinius galt kalbti kritikai.

Navako es pradia – puiki implicitinio konteksto iliustracija, XVIII a. ir i dien paralel subtili ir taikli (sugretinami natrali gamtos vaizd kaita ir vaizdai, rodomi per televizori). Nors Donelaitis tekste tiesiogiai nevardytas, krinlyje pavartotas odi junginys Tolminkiemio pastorius (jei dar ir buvusias) abejones isklaido. ioje es netiktai (nepiktai, bet aikiai) ireikta „pretenzija“ Met autoriui u tai, kad jis pavaizdavo ne vasaros meto linksmybes, o darbus, es teigiama: „gal todl juo dabar ir tetiki senosios kartos lituanistai. Jaunosios – nebe“. Praneime kalbama ir apie teigin (ar poema veikia, o jei veikia, tai kaip, studentus – lituanistus ir nelituanistus).

Antrasis aptariamas Sabaliauskaits teksto fragmentas – eksplicitinio konteksto pavyzdys, tai yra atviras, drastikas, netiktas, arus Donelaiio puolimas. Pagrindinis dalykas, dl ko kaltinamas Met autorius, yra nuolankumo, mokymo vargti nesiprieinant diegimas, auktinimas. Apie kitus Donelaiio krinio elementus novelje apskritai nekalbama, minimas vienintelis pykt sukls poemoje ities esamas momentas. Ties sakant, ir negalima tiktis kitokios pirmiausia ganytojo, o ne raytojo Donelaiio pozicijos, luomin, dievikosios tvarkos nulemt pasiskirstym donelaiio krinio tyrintojai mini, aptaria, bet is Met aspektas Sabaliauskaits novelje vertintas be galo kritikai. ia taip pat netiktai (bet tikinamai) sugretinamos dvi epochos – XVIII amiaus donelaitika ir sovietin: abiem atvejais pageidauta ir monms diegta paklusnumo, nemstymo ir nesiprieinimo politika. Praneime svarstoma, kaip reikt vertinti i krinyje ireikt Donelaiio kritik, kalbama, su kokiais skaitytojais (mokiniais, studentais, donelaiio palikimo tyrintojais ir pan.) analizuotinas tokio pobdio krinys.

Похожие работы:

«МОУ Чулковская средняя общеобразовательная школа №20СОГЛАСОВАНО: Заместитель руководителя по УВР МОУ Чулковская СОШ №20 /Елисеева Г.И./ "_" 2017г.УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ Чулковская СОШ№20 / Ветошкина Г.Е./ "_" 2017г. Рабочая программа по спецкурсу "Практикум по русскому языку"...»

«Приложение N 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИТАНИИДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХМясо и мясопродукты:говядина I категории,телятина,мясо...»

«Сценарий развлечения по правилам дорожного движения для детей старшей группы Подготовила воспитатель старшей логопедической группы детского сада № 109 Тимохина Наталья Александровна Тема: Зеленый, желтый,...»

«Г.Е.Псальмов – христианин, крестьянин, учитель и поэт. (12.10.1848г – 02.10.1900г.)Гервасий Ефремович Псальмов родился 12 октября 1848 года в д. Дроновка в бедной крестьянской семье. Скоро потерял родителей, поэтому работать мальчик начал очень рано. Вот как пишет поэт о себе: "Едва име...»

«Отчет учителя по методической работе по итогам 20_-20_ учебного года Фамилия, имя, отчество Преподаваемый предмет Нагрузка 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. Квалификационная категория Классное руководство Личный сайт/блог Электронная почта Курсовая подготовка (дата -ДДММГГ, место прохождения, тема курсов, количе...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении в 2016 году Всероссийского конкурса художественного творчества детей воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Созвездие"   Общие положения Всероссийский конкурс детского художественно...»

«Принято на заседании Педагогического совета (протокол №от 2014 г) Утверждено приказом директора МБОУ Авсюнинская СОШ № от 2014 г. _ М.Е.ИвановаПОЛОЖЕНИЕ об Общественном Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет Муниципально...»

«Календарно-тематическое планирование заданий для учащихся заочной формы обучения. Обучение грамоте. Чтение. 1 класс. Учитель: Шеина Наталья Владимировна Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных школ Российской Федерации. Автор программы – В.Г. Горецкий. Тип программы – базо...»

«Муниципальное общеобразовательное учреждение "Школа № 21 г. Донецка" Неделя химии Внеклассное мероприятие для учащихся 7 класса "Его величество – Атом" Подготовила Щурова Лидия Лукьяновна учитель химии высшей квалификационной категории учитель – методист г. Донецк, 2016 Внеклассное мероприятие "Его величество – Атом"...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.