WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Методичні ...»

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

з дисципліни «Загальна психологія»

за спеціальністю 053 «Психологія»

Укладачі:

доцент кафедри авіаційної психології І.С.Гічан

доцент кафедри авіаційної психології О.М.Назарук

викладач кафедри авіаційної психології А.В.Нагайко

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної психології

Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.

Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

Зразок методичних рекомендацій до виконання самостійної роботи

Тема 1. «Психологія як наука»

План

Предмет та задачі психології.

Значення терміну «психологія».

Психологія у структурі сучасних наук.

Галузі психології.

Предмет науки – це та сторона або сторони об’єкта науки, яким він представлений в ній; якщо об’єкт існує незалежно від самої науки, то предмет формується разом з нею і закріплюється в її понятійній системі. В певному розумінні розвиток науки є розвитком предмету. Предметом вивчення психології в наш час являються психічні явища. Властивості психіки, свідомості, психічні процеси зазвичай характеризують людину взагалі, а особливості психології стосуються конкретної людини. Психологія проявляється як сукупність типових для людини (або груп людей) способів поведінки, спілкування, пізнання оточуючого світу, переконань, рис характеру.

Факти психології - це не предметні речі, а різні за змістом, інтенсивністю, тривалістю, пов'язані між собою процеси, що перебувають у розвитку та належать певній людині. Внутрішній психічний світ людини психологія розглядає як живий, неперервний процес, який формується і розвивається, породжує деякі продукти чи результати в процесі життєдіяльності.

Психологічна наука розв'язує три групи завдань: науково-дослідні, діагностичні, корекційні. Науково-дослідні завдання спрямовані на вивчення об'єкта науки на різних рівнях. Діагностичні завдання дозволяють, наприклад, визначити потенційні можливості психічного розвитку; здобути наукові дані для вдосконалення та прогнозування розвитку окремого індивіда. Для виконання діагностичних завдань психолог-дослідник повинен визначити конкретні завдання, підібрати методи отримання даних, проаналізувати ці дані, проінтерпретувати їх, здійснити психологічний прогноз. Корекційні або психокорекційні завдання спрямовані на виправлення відхилень, що спострерігються у психічній діяльності людини; спрямовані на організацію психологічного тренінгу та розробку рекомендацій. Ці завдання реалізовуються на практичному та емпіричному рівнях, зокрема, науковцями та практичними психологами, які працюють в різних установах (у школі, промисловості, спорті, в різних організаціях).

Самою назвою і першим визначенням психологія зобов’язана грецькій міфології. Ерот, син Афродіти, закохався в дуже гарну молоду земну жінку Психею, яка повинна була пройти ряд випробувань. Проте була зарахована до ряду Богів, щоб поєднатись зі своїм обранцем. Для греків цей міф був класичним зразком справжнього кохання, вищої реалізації людської душі. Тому Психея – смертна жінка, здобувши безсмертя, - стала ніби символом душі, яка шукає свій ідеал.

Психологія має багатогранні зв'язки як із природничими, так і з соціальними науками.

Експериментальна психологія розвивалася під впливом досліджень природничих наук. Зв'язок зі суспільними науками насамперед зумовлений тим, що психологія вийшла з філософії. Але й сьогодні філософія та психологія мають спільні проблеми. Найтісніший зв'язок має психологія з педагогікою. Ці науки відокремилися від філософії в різний час. Багатогранний зв'язок психології з іншими науками - філософськими, природничими, соціальними - зумовлений тим, що в центрі її уваги стоїть людина.

Загальна психологія досліджує: пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уяву); емоційні процеси (емоції, почуття); вольові процеси (боротьба мотивів, прийняття рішень тощо); питання, пов'язані зі спілкуванням, діяльністю особистості, її характером і здібностями. Вікова психологія вивчає психічний розвиток людини, формування її психічних процесів і станів. Поділяють вікову психологію на дитячу психологію, психологію підлітка, юнака, дорослої людини, людини похилого віку. Ця галузь психології невіддільна від диференційної психології. Вікова психологія розкриває зміст послідовних етапів розвитку, динаміку психологічних процесів, досліджує вплив на формування індивідуальних відмінностей культурно-історичних, соціально-економічних та етнічних умов. Генетична (від грец. genesis - походження) психологія вивчає психічний розвиток людини з перших днів життя і до смерті. Педагогічна психологія вивчає психологічні основи виховання та навчання, досліджує формування пізнавальної діяльності та суспільно значущих якостей особистості тощо.

Література

1. Загальна психологія / За заг. ред. академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.

2. Загальна психологія: Навч. посіб./ За заг. ред. О.В. Скрипченка. – К.: Вища школа, 1999.

3. Максименко С.Д. Генетическая психология. – М.: Релф-бук, К.: Ваклеар, 2000.

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища школа, 2001.

5. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та інш. – 2-ге вид., стереотип. – К: Либідь, 2000.

Термінологічний словник

Психологія, психіка, душа, матерія, наукові та побутові психологічні знання, загальна, вікова, педагогічна, соціальна, патопсихологія, порівняльна, інженерна, космічна, праці, спорту, мистецтва, психічні стани, психічні властивості, психічні процеси

Питання для самоперевірки

1. Наведіть аргументи на користь психології як науки.

2. Визначте місце психології в пізнанні людини.

3. Назвіть предмет психології як науки.

4. Перерахуйте галузі психолгії.

5. Розкрийте значення терміну «психологія»


Похожие работы:

«Урок чтения Тема: А.Л.Барто "В театре"Цели:1. Познакомить с новым произведением. Учить читать и слушать текст, формировать читательские умения и навыки. Совершенствовать навыки ос...»

«УТВЕРЖДАЮПроректор по общим вопросам _В.В. Козлов"_" _ 2014г. Заключение № 50-06/1132 от 15.12.2014идентификационной экспертизы Настоящая идентификационная экспертиза проводится в от...»

«Конспект урока по английскому языку Осадчей Надежды Александровны Тема урока " Я и моё окружение" Класс 2 Дата проведения 1 декабря 2010 годаЦели: Образовательная: способствовать развитию умения устной и письменной...»

«"Кирпичики жизни" Методическая разработка урока освоения новых знаний "Аминокислоты: строение, номенклатура, свойства" Цель: 1) Сформировать понятие об аминокислотах как гетерофункциональном классе органических веществ, имеющем большое значение в природеЗадачи:1)Сформировать понятие об аминокислотах, их строении, получении, приме...»

«СПИСОК участников XIII гимназических ученических Всероссийских чтений "Конференция победителей" № ПпФамилия, имя ОУ Класс Тема РуководительЛИТЕРАТУРА 1 Белонович Валерия Гимназия № 261 9 А "Проблем...»

«Сценарий интеллектуальной игры по правилам дорожного движения для школьников 8-11 класса Интеллектуальная игра для старших классов "Эх дороги"Цели и задачи:выявление и развитие интеллектуальных, познав...»

«Тема урока: Ядерный реактор. 9-й классЦели урока: Образовательные: актуализация имеющихся знаний; продолжить формирование понятий: деление ядер урана, цепная ядерная реакция, условия её протекания, критическая масса; вв...»

«Метод интеллект-карт Основная цель метода оценить как мыслит ребенок.Основные направления использования интеллект-карт в образовательном процессе: при обобщении материала; при изучении новой темы; для систематизации и структурирования информации; для организации и проведения контроля знаний; для создания опорного алгоритма действий (на...»

«Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии Наталья Ф. Ной (Natalya F. Noy) и Дэбора Л. МакГиннесс (Deborah L. McGuinness) Стэнфордский Университет, Стэнфорд, Калифорния Онтологии стали центральными компонентами многих больших пр...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.