WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Образец \s ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ) Обща информация: Администрация: община... Позиция в НКДА: 1213-7022; ...»

Образец

\s ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

за длъжността

НАЧАЛНИК НА

ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА (ОЕПГ)

Обща информация:

Администрация: община …………………………………………………………………………………………………………………….

Позиция в НКДА: 1213-7022; длъжностно ниво: Ръководно ниво 7а

Длъжност: НАЧАЛНИК ЕКИП

Цел на работата:

Развитие и усъвършенстване предоставянето на социалната услугата “Приемна грижа”, съгласно заложените дейности в Проект „Приеми ме 2015“ на ОПРЧР за област ………………………

Области на дейност:

Приемна грижа – професионална, доброволна и заместваща;

Партньорство с други институции и организации по въпроси, свързани със приемна грижа и закрила на детето

Основни задължения:

Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.

Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта.

Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” на територията на областта:

Информиране на обществеността;

Набиране на кандидати за приемни семейства;

Извършване на предварителен подбор на кандидатите;

Провеждане на обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;

Изготвяне оценка на кандидатите;

Съгласува изготвения социален доклад за годността на кандидатите, предназначен за предоставянето му на Комисия по приемна грижа;

Организира провеждането на групови супервизии на приемните семейства;

Участва в планирането и организацията за провеждане на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;

Съдейства за предоставянето на допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;

Съгласува годишен доклад за преглед на утвърдените приемни семейства.

Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности.

Проследява провеждането на индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности, от страна на социалните работници от ОЕПГ.

Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.

Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности, съобразно план- графика на дейностите на Проекта.

4.8. Контролира за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря ОЕПГ, съгласно действащото законодателство.

4.9. Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП.

4.10. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ и за експерти от ОЗД и РДСП.

Инициира и участва при провеждане на екипни срещи.

4.11. Мониторира работата на областния екип по приемна грижа и контролира спазването на методиките и процедурите за работа.

4.12. Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

4.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

4.14. Отчита своята и работата на социалните работници от ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. предоставя на областния екип за управление на проекта (ОЕУП): информация, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Отговорности, свързани с организацията на работа, управление на персонала и ресурсите:

Място на длъжността в организацията (подчиненост):

Кмет;

Администратор по проект „Приеми ме 2015”.

5.2. Персонал:

Длъжността има друга длъжност на нейно подчинение – социален работник от ОЕПГ.

5.3. Финансови:

Заемащият длъжността няма отговорности във връзка с финансови ресурси.

5.4. Оборудване и други ресурси:

Целесъобразно да използва предоставените му материални и технически ресурси.

Вземане на решения:

Взема решения във връзка с изпълнение на преките си задължения, след съгласуване с администратора на проекта и кмета на общината-областен град.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“.

Професионална квалификация: хуманитарна.

Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Опит при ръководене на екип – предимство.

Умения и компетентности:

Умения за организиране и координиране на процеси

Аналитични умения

Ръководни умения

Да умее да работи самостоятелно и в екип;

Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;

Да предлага решения на проблемите;

Обективност на преценката;

Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;

Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;

Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;

Компютърни умения.

Разработена от

НЕОУ към Проект „Приеми ме 2015“

Утвърдил,

Огнян Христов

Ръководител Проект „Приеми ме 2015“

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Име, фамилия, подпис, дата)


Похожие работы:

«Зарождение исламизма в Сирии в 30–60-е годы XX в. В первой половине XX века Сирия представляла собой некое формальное государственное образование, лишенное в современном смысле ряда признаков государственности. В первую очередь это относится к не сложившейся территориальной целостности...»

«Управляемые шунтирующие реакторы   Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – наиболее широко внедряемые устройства FACTS. УШР обеспечивают регулирование напряжения (реактивной мощности) в режи...»

«ИСТИННОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ. ОТРИЦАНИЕ. ИСТИННОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ СО СЛОВОМ НЕ. (ДА ИЛИ НЕТ). 271283931171. Рассмотри рисунок. Впиши в таблицу рядом с истинным высказыванием слово ДА, рядом с ложным высказыванием слово НЕТ. Раскрась рисунок и запиши ещё пять высказываний о предметах и существах на рисунке: два истинных и три ло...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 декабря 2013 г. N 730-ркОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2014 ГОД (в ред. распоряжения Администрации города Тюмениот 10...»

«Лабораторная работа №3 Определение сульфатов в воде Цель: определить содержание сульфатов в воде до и после очистки. Реактивы: соляная кислота 0,1н, метиловый красный, хлористый барий, хлористый магний, трилон Б, гидроксид натр...»

«Прочитайте текст.   (1)Существует много мифов, которые окружают имя М.В. Ломоносова.   (2)В представлении многих Ломоносов, совсем мальчик, сын поморского рыбака из бедной, затерянной в снегах деревеньки, движимый некой неведомой силой, вдруг совершает поступок, с которым впору спра...»

«Бібліотека очима користувача Соціологічне дослідження Межівська районна бібліотека Юнацька кафедра Бібліотека очима користувача Актуальність дослідження була зумовлена необхідністю довести, що задоволення інформаційних потреб користувачів залежить від багатьох чинників, а саме: формування та організація бібліотечних фондів, повноти та якості о...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.