WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«X. МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се ...»

X. МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят потенциалните изпълнители по настоящата поръчка.

Критерий за оценка на офертите – „икономически най–изгодна оферта“ и ще се извърши в съотношение: техническа оценка – 70% и финансова оценка – 30% по следната формула:

КОф=Т + Ц, приложима към всеки участник, където:

КОф – оценка на офертата

Т - техническа оценка

Ц – финансова оценка

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т

Техническата оценка се формира по следната формула:

Т= Т1+Т2+Т3

Оценката по подпоказатели Т1, Т2 и Т3 за качеството на техническото предложение за всеки участник ще бъдат поставени съгласно следващата таблица.

Критерии за оценка Точки

(Т1) Качество на предложена Методика за провеждане на 5 изследвания в ключови области на доброто управление До 50 точки

Оценява се качеството на предложената Методика за провеждане на 5 изследвания в ключови области на доброто управление, която включва подходът и методите за извършване на проучването във всяка една от петте ключови области, дефинирани от възложителя в Техническата спецификация, които гарантират качество на всяко едно от проучванията в обхвата посочен от възложителя, както и надеждност на данните и обективност на изводите.

Техническо предложение, в което са дефинирани подходът и методите за провеждане на изследванията във всяка една от ключовите области на добро управление, дефинирани от възложителя.

За всеки от подходите и методите за провеждане на изследванията е представено – определяне на обхвата, начин на събиране на данните, актуалност на данните, начин на обработка, възможни отклонения и грешки при данните.

За провеждане на всяко едно от изследванията е предложено съчетание от два или повече метода за събиране на данни, които обхващат проучване на налични и публикувани данни и проучване в конкретни администрации (напр. посредством анкети, интервюта и др. на служителите в съответните администрации).

Предложено е изследване на приложимите практики в повече на брой, от изискуемия минимум съгласно Техническата спецификация, институции и общини в държави – членки на ЕС, и институции от централната власт и общини в България. Предложението е подкрепено с посочване на институции и общини в държави – членки на ЕС, и институции от централната власт и общини в България, които ще бъдат включени в изследванията, и са представени критериите, по които са избрани.

Предложени са системи за контрол на събраните данни, които гарантират тяхната надеждност. Представен е процес за формиране на изводите, който гарантира, обвързаността им със събраните данни и тяхната обективност.

В предложението на участника са посочени и конкретните технически средства, които гарантират качеството на изпълнение (събиране и анализ на данни, формиране на изводи) – софтуерни продукти, информационни бази данни и пр.

Участникът е направил пълен и задълбочен анализ на приложимата нормативна рамка за изследване 2 – „Административно обслужване на населението в България” (посочена в Техническата спецификация), т.е. всички нормативни изисквания са анализирани, идентифицирани са проблемни области и насоки за изменение на действащата нормативна уредба в съответствие с приетия от Министерския съвет Базисен модел за комплексно административно обслужване. 50 т.

Техническо предложение, в което са дефинирани подходът и методите за провеждане на изследванията във всяка една от ключовите области на добро управление, дефинирани от възложителя.

За всеки от подходите и методите за провеждане на изследванията е представено – определяне на обхвата, начин на събиране на данните, актуалност на данните, начин на обработка, възможни отклонения и грешки при данните.

За провеждане на едно или повече от изследванията са предложени по един метод за събиране на данни (напр. проучване на налични и публикувани данни или проучване в конкретни администрации - посредством анкети, интервюта и др. на служителите в съответните администрации).

Посочени са институции и общини в държави – членки на ЕС, и институции от централната власт и общини в България, които съответстват ни минималния брой съгласно изискванията на Възложителя, но не са представени критериите, по които са избрани.

Предложени са системи за контрол на събраните данни, които гарантират тяхната надеждност. Представен е процес за формиране на изводите, който гарантира, обвързаността им със събраните данни и тяхната обективност.

Участникът е направил анализ на приложимата нормативна рамка за изследване 2 – „Административно обслужване на населението в България, но анализът е непълен, не обхваща всички приложими нормативни актове, и/или не е показана взаимовръзката им с приетия от Министерския съвет Базисен модел за комплексно административно обслужване и/или не са идентифицирани проблемни области и/или насоки за изменение на действащата нормативна уредба в съответствие с Базисния модел.

В предложението на участника са посочени и конкретните технически средства за гарантиране на качеството на изпълнение – софтуерни продукти, информационни бази данни и пр., но предложените решения са общо изброени и липсва конкретика как точно избраните конкретни технически средства гарантират качеството на изпълнението. 30 т.

Техническо предложение, при което методиките за всяко едно от изследванията отговаря на изискванията на възложителя, но само ги преповтаря, без да предлага по-високо качество, от минимално изискуемото от възложителя.

В предложението на участника само са посочени конкретните технически средства за гарантиране на качеството на изпълнение – софтуерни продукти, информационни бази данни и пр.

Участникът само е изброил действащите нормативни актове в областта на административното обслужване за изследване 2 – „Административно обслужване на населението в България, без да е направил анализ на приложимата уредба. 10 т.

(Т2) Качество на предложена Концепция за разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“ До 25 точки

Оценява се качеството на предложената Концепция за разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“, която гарантира, че при изпълнение на дейността ще бъдат изпълнени спецификите на “бялата книга” като специфичен инструмент.

Критерии, по които ще се преценява съответствието със спецификите на „бялата книга” като специфичен инструмент са:

Посочени са ключови въпроси за доброто изпълнение на служителите в администрацията;

и са формулирани предложения.

Участникът е предложил Концепция за разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“, която гарантира, че при изпълнение на дейността ще бъдат изпълнени спецификите на “бялата книга” като инструмент, посредством който се формулират значими въпроси, очертават се тенденции, формулират се предложения.

Предвижда се да бъдат проучени повече от 2 бели книги, издадени от страни-членки на ЕС. Конкретните бели книги са посочени и са представени критериите, по които са избрани.

Представен е подход и съчетание на най-малко два метода за разработване на бялата книга за които гарантират, че ще бъдат спазени добрите практики, установени в ЕС, и отразяват специфичното изискване на възложителя, че “т.е. това е гледната точка на самата администрация, в т.ч. нейните предложения за по-добро управление и изпълнение” - предвидени са допитвания до служители от администрацията под различни форми – анкети, интервюта, събеседвания и пр. Представен е подхода за определяне на извадката от служители, с които ще бъдат направени допитванията.

Гарантира се надеждност на данните и обективност на изводите.

25 т.

Участникът е предложил Концепция за разработване на бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“, която гарантира, че при изпълнение на дейността ще бъдат изпълнени спецификите на “бялата книга” като специфичен инструмент, посредством който се формулират значими въпроси е се, формулират предложения за добро изпълнение на администрацията.

Предвижда се да бъдат проучени 2 бели книги, издадени от страни-членки на ЕС. Конкретните бели книги са посочени и са представени критериите, по които са избрани.

Представен е подход и метод за разработване на бялата книга за които гарантират, че ще бъдат спазени добрите практики, установени в ЕС, и отразяват специфичното изискване на възложителя, че “т.е. това е гледната точка на самата администрация, в т.ч. нейните виждания за по-добро управление и изпълнение” - предвидено е допитване до служители от администрацията по избрана и посочена от участника форма – анкета, интервю, събеседване и пр.

Гарантира се надеждност на данните и обективност на изводите. 15 т.

Техническо предложение, при което методиките за всяко едно от изследванията отговаря на изискванията на възложителя, но само ги преповтаря, без да предлага по-високо качество, от минимално изискуемото от възложителя.

5 т.

(Т3) Качество на предложената Концепция за методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС До 25 точки

Оценява се качеството на Концепцията за методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС, която обхваща показатели по принципите на добро управление, изброени в Техническата спецификация. Концепцията, включва подход за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и подход за ранкиране на администрациите.

Участникът е предложил Концепция за методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС, която обхваща показатели по принципите на добро управление, изброени в Техническата спецификация.

От Концепцията е виден подход за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България – съдържа се дефиниция кои практики в дейността на администрацията в България се приемат за добри и иновативни. Представени са най-малко 3 конкретни примери на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България.

Представена и концепция за ранкиране на администрациите по степен на приложение на някои от принципите или на група принципи – обхват, показатели, начин на прилагане. Представен е и най-малко 1 пример от държава членка на ЕС на подобна система за ранкиране на администрации.

Представени са критериите за определяне на институции, които ще се предложат за провеждане на бенчмаркинг срещите (в Париж и в Лондон). Предложението е подкрепено с конкретни примери на институции и конкретни теми за обсъждане на срещите. 25 т.

Участникът е предложил Концепция за методика за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България и страните-членки на ЕС, която обхваща показатели по принципите на добро управление, изброени в Техническата спецификация.

От Концепцията е виден подход за оценка на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България – съдържа се дефиниция кои практики в дейността на администрацията в България се приемат за добри и иновативни. Представени са най-малко 2 конкретни примери на иновативни и добри практики в дейността на администрацията в България.

Изброени са примерни показатели за ранкиране на администрациите, но не е определен обхвата или начин на прилагане.

Изброени са институции, които ще се предложат за провеждане на бенчмаркинг срещите (в Париж и в Лондон), но предложението не е обосновано с критерии, по които са избрани или не се посочват примери за конкретни теми за обсъждане на срещите. 15 т.

Техническо предложение, при което методиките за всяко едно от изследванията отговаря на изискванията на възложителя, но само ги преповтаря, без да предлага по-високо качество, от минимално изискуемото от възложителя.

5 т.

Обща оценка До 100 точки

“Иновативни и добри практики” са тези практики, които под формата на примерни инициативи, методи, дейности, проекти, успешно въвеждат новости и имат положително въздействие върху дейността на администрацията и доброто управление, и постигат резултати, които заслужават да бъдат трансферирани и приложени в различни контексти и среди от нови потребители или общности, така че да допринесат за развитието на администрацията и доброто управление на национално и местно ниво.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОЦЕНКИТЕ:

Всеки участник следва да представи техническото си предложение, съгласно образеца (Образец №3- Техническо предложение) от документацията.

В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който предлага да извърши поръчката.

Оценките по показателите, формиращи Техническата оценка, се поставят въз основа на обща експертна оценка на членовете на комисията, в която писмено подробно се мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени индивидуални и конкретни мотиви за присъдените точки от страна на комисията, които да се базират на офертите технически предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Оценката се поставя въз основа на консенсус между членовете на комисията. При постигане на консенсус оценката е обща за комисията - колективен помощен орган на възложителя. В случай на непостигане на консенсус, всеки член на комисията по отделно поставя и мотивира дадената от него оценка, като финалната оценка на всеки участник се формира средно аритметично от оценката на всички членове на комисията.

2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – Ц

Оценката на показателя Ц се определя по формулата:

Ц = ЦminЦn х 100, където:

Цmin - минималната цена в лв., предложена от участник

Цn–цената в лв., предложена от текущо оценявания участник

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

когато общата цена не съответства на произведението от единичните цени и количеството, за вярна се приема единичната цена.

3. ОБЩА ОЦЕНКА

Общата оценка се получава въз основа стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 70/30. Общата оценка на офертата на оценявания участник е с максимална стойност 100 точки.

КОф – общата оценка на офертата, се изчислява по следния начин:

КОф=0,7*Т + 0,3*Ц, отделно за всеки участник.

Общата оценка на предложението (КОф) се извършва от членовете на комисията.

Общата оценка на всяко едно предложение поотделно се изчислява от членовете на комисията и председателят на комисията попълва в таблица за окончателната обща оценка на всички кандидати. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

Крайното класиране на кандидатите се извършва след получаване на общата оценка (КОф) за всяко подадено предложение.

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към третия знак след десетичната запетая.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

КРИТЕРИИ Максимален брой точки Оценка

Общ брой точки: 100

I. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА – Т

Общ брой точки: 70

Техническо предложение за изпълнение на поръчката IІ. Цена на предложената услуга - Ц

Общ брой точки: 30

Предложена цена за изпълнение на поръчката ОБЩА ОЦЕНКА - КОфВ случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


Похожие работы:

«Техническое задание на выполнение рабочего проекта, поставки и монтажа оборудования "Технологическая модернизация аппаратно-студийного комплекса ГУП ТРК "Башкортостан" РБ г. Уфа 2012 г. Общие требования Основной задачей данного технического задания (ТЗ) является подготовка Проект...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИН А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р ТР О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ГОСТ Р 53264— 2009 Техника пожарная.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО. Общие технические требования. Методы испытаний Издание официальное Москва Стандартинформ 2009 ГОСТ Р 53264—200...»

«Методическая разработка учебного занятия с применением инновационных технологий обучения. Тема: Физические свойства металлов и сплавов. Механические свойства металлов. Виды деформаций.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Современный этап модерни...»

«Государственные стандарты на посадочный материал цветочных культур и цветочную продукцию: ГОСТ 12260-81 "Семена однолетних и двухлетних цветочных культур. Посевные качества. Технические условия" ГОСТ 12420-81 "Семена многолетн...»

«Самосвал SINOTRUK с колесной формулой 6х4 ZZ3251M3641W Технические характеристики Модель ZZ3251M3641W Мощность двигателя 290 (л.с.) Грузоподъемность 25 000 (кг) Объем кузова 18.97 (куб.м) Колесная формула 6х4 Колёсная база 3600 + 1350 (мм) Ширина передней колеи 1939 (мм) Ширина задней колеи 1800 (мм) Клиренс 298 (...»

«Конспект лекций по предмету "Строительные материалы" специальности "Мосты и транспортные тоннели" Основные свойства строительных материаловВсе свойства строительных материалов можно разделить на 4 группы: Физические свойства Механические свойства Хи...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2016 _ № 3220-ПА_ О согласовании совершения крупной сделки муниципальным унитарным предприятием "Тагилдорстрой"Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприяти...»

«.Программа предметного курса по физике для учащихся 10–11 класса Методы решения физических задач Пояснительная записка Физика является базовым предметом для технического образования после школы. Социальный спрос на технические специальности неуклонно возрастает, это требует качественной...»

«Методическая разработка теоретического занятия Тема занятия: Виды деформаций. Упругость, прочность, пластичность, хрупкость.Цели занятия: образовательная – познакомить учащихся с механи...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.