WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Приложение № 31 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за ...»

Приложение № 31 към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ)

ОБРАЗЕЦ 31

/Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект/

До

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

/компетентния орган по чл. 52, ал. 1 от ЗВ/

ЗАЯВЛЕНИЕ

За ……………………………………………………..

/изменение и/или продължаване или преиздаване/

на разрешително за …………………………………

/водовземане и/или ползване/

на повърхностен воден обект

УважаемИ/а господин/госпожо …………………………….,

/министър/директор/кмет/изп.директор/

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 / чл. 78 / чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 / чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води, моля да бъде ………………………………………………….. Разрешително №………………/…….………. г.,

/изменено и/или продължено или преиздадено/

издадено от …………………………………….

Данни за ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена (за физически лица - регистрирани земеделски стопани)

Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци) Постоянен адрес (за физически лица)

Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци) ЕГН (за физически лица)Единен идентификационен код за юридически лица и еднолични търговци) Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв) Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице) Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице) Данни за използването

Цел на използването Воден обект и код на водното тяло - предмет на водовземане/ползване Място на водовземане/ползване - описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. Място на водоползване - описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. Място на заустване/отвеждане на използваните води - описание, надморска височина, географски координати, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Документ за платена такса за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешителното.

Мотиви и обосновка на исканото изменение (когато заявлението е за изменение), придружени с необходимите документи, вкл. становище от компетентния орган за приложимата процедура по реда на глава 6 от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР (в случаите, когато е налице разширение или изменение на инвестиционното предложение за целите, на което е издадено разрешителното).

Актуален документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване", когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения.

Декларация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Копие от заповед за определяне на санитарно-охранителна зона и информация за изпълнение на включените в нея условия, когато разрешителното за водовземане е за питейно-битово водоснабдяване (в случаите за продължаване на разрешително за водовземане в част право за водовземане по чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води).

Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал. 3, буква „г” от ЗВ).

Документи, удостоверяващи правоприемството или придобитото право на собственост или ползване на недвижимия имот (когато заявлението е за преиздаване на разрешително).

Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.

2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

3. За преиздаване на разрешително органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ при необходимост може да поиска от заявителя представяне на допълнителни документи или информация за изясняване на факти и обстоятелства от значение за провеждане на процедурата по прекратяване и преиздаване на разрешителното по чл. 79 от ЗВ.

дата:Заявител:

/име, подпис, печат/

Похожие работы:

«"Утверждаю" Генеральный директор АО "Нижне-Ленское" _ А.А. Окороков ""_ 2017 г. г. ЯкутскПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на право заключения договора купли-продажи 99,98% доли в уставном капитале ООО "Диана" Настоящее Положение об открытом Аукционе на право заключения договора купли-продажи 99,98% д...»

«УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии ОАО "Аэрофлот" Д.Ю. ГалкинДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ Открытый запрос предложений в отношении оказания услуг по коммуникационному сопровождению инициатив авиакомпании "Добролет" в сети Интернет в 2014 году Москва 2014 TOC \o 1-...»

«Приложение № 1 к приказу ФГУП "Гознак" от ""2014 г. №_КОНКУРСНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению конкурса № ОК_1_0000043_2014 на модернизацию продольно-резательного станка банкнотного производства для Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиала ФГУП "Гознак" Москва 2014 Инструкция участникам конкурсной проц...»

«Вопросы и задания по подготовке к Ломоносовской олимпиаде Однажды М. В. Ломоносов взвесил запаянный стеклянный сосуд со свинцовыми пластинками, прокалил его и снова взвесил. Вес не изменился. Какой закон природы открыл ученый? Ответ: закон сохранения материи. Что придумал Ломоносов, проведя опасные эксперименты с грозо...»

«Министерство внутренних дел Российской Федерации Главное управление кадров Методический центр Учебное пособиеОСНОВЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫДОКУМЕНТОВ М.Н. Сосенушкина Москва 1996 М.Н. Сосенушкина, кандидат юридических наук Основы технико-криминалистической экспертизы документов: Учебное пособие. М...»

«HYPERLINK http://www.rt-online.ru/articles/3579/105487/ http://www.rt-online.ru/articles/3579/105487/ Газета "Республика Татарстан" № 77 (26974) 16.04.2011, субботаТрудоустройство инвалидов: в ожидании перемен Опыт организации помощи людям с ограниченными возможностями есть. Ка...»

«Вечерня Vespers Утреня Matins Чин прощения The Order of the Forgiveness Божественная литургия св. Иоанна Златоуста The Divine Liturgy of St. John Chrysostom Молебный канон Божией Матери The Supplicatory Canon to the Mother of God Ангел-Хранитель The Guardian Angel Святая Пасха H...»

«-808990-54038500 Управління освіти Рівненського міськвиконкому Рівненський економіко-правовий ліцей Рівненської міської ради МО класних керівників Збірник виховних заходів з реалізації Програми національного виховання учнівської моло...»

«1 вариант1. В каком городе родился М. А. Булгаков?1) в Москве 2) в Петербурге 3) в Киеве 4) в Рязани2. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М. А. Булгаков?1) в Московском университете па медицинском факультете2) в Петербургском у...»

«Форма U-01 Информационные сведения Клиента (для юридических лиц) Раздел I Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование Клиента на русском языке 1.2.Сведения об учредителях (участниках) Полное наименование юридического лица, И...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.